De dag van de kruising. Waarom noemen we die dag goed? Op deze vrijdag voor Pasen gedenken we de kruisiging van Jezus. Een vreselijke dood
met maar één doel. Met zijn kruisdood nam Jezus alle zonden van de mensheid op zich om ze een weg te bieden tot in Gods koninkrijk. Bij alle rouw is er ook een beginnende vreugde om wat volbracht wordt. Een vreselijke dag. En toch, met recht, een Goede Vrijdag!

Onderweg naar de Olijfberg
Jezus: “Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven; “Ik zal de herder doden, en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden.”

Getsémané
Hij knielde toen en bad diep voorovergebogen: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.”……..

Judas
Hij kwam recht op Jezus af, en zei “Gegroet, rabbi” en kuste hem. Jezus zei tegen hem: “Vriend, ben je daarvoor gekomen?”

Kajafas, de hogepriester
Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde: U zegt het……..

De menigte
“Hij is schuldig en verdient de doodstraf”. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem.

Petrus
“Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je”. Daarop begon Petrus te vloeken en bezwoer hun. “Ik ken die man niet!” En meteen kraaide er een haan.

Pilatus
“Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd. “Barabbas riepen ze. “Wat moet ik dan doen met Jezus die messias wordt genoemd?”
Allen antwoordden: “Aan het kruis met hem!”

De soldaten
Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Spottend zeiden ze; “Gegroet, koning der Joden”

Golgotha
Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde;” Dit is Jezus, de koning van de Joden”. Daarna werden naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem de ander links.

Rond het middaguur
Er viel duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luis: “Eli, Eli, lema sabachtani?” Dat wil zeggen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”
Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf Hij de geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.